Loading...
 

tu_ch_revi

100K🏃🏻‍♂️soon😉 فوللوبكه ئه گه ر په شێمان بوى فولوا خو ژيبه😌 ئه زم رێفیێ سـه ربه رداى 😝 دێ انستاگرامى ب كه نياته هـه ژينم😌😁 دێ هـنده ك اخڤتنا ئينم خو زكيته درينم😹💔
2,996 posts
92,951 followers
2,240 following

به شداربن #حتا نوکه ته چه ند.که س بلوک کرينه ? و بوچ .
.
ادمين هاری دوسکى

comment 29 star 548 7 hours ago

باي باي لحيم
باي باي بوبجي
💔💔💔💔💔💔💔💔💔
.
.
ادمين دلو

comment 13 star 517 19 hours ago

#بيکيت به رئ چه ند شه رمين بون
و یت نوکه دبيژيته زافاى
#دی شرناهيى بيه قاعئ
#من به يه له قتا
#خازگينيا بيه قاعى
#داوه تی بيه قاعى
#ده می ده زگريي دا دی چينه فه ررا 😂وهرفه ويفه 😉
زافا مفلس کت وبابى لده ری قوينا وی دت 😂😂
ادمين @korke_zaxoli198

comment 29 star 861 21 hours ago

#هما پيچه کی سنعه تی بده پاريس ميرات 😂😂.
.
ادمين @korke_zaxoli198

comment 23 star 785 Yesterday

من ميري ب رطل دفيت سه رچه مکی ژ مام حاجی بستينت😂😂
.
.
ادمين دلو زاخوي

comment 15 star 698 Yesterday

ئەندازیارێن کورد ئاریشا تەقـڕەقا بەرمیلان ژی چارەسەرکر ..
سندوقا رەش..😂 .
.
ادمين: #نوژدار_كوللى

comment 14 star 685 2 days ago

#بس بو که يف قوينا فی ياب سنگی فه😂😂😂😂.
.
.
ادمين @korke_zaxoli198

comment 27 star 1,359 2 days ago

#چيروکه کا کاريگه ر.
ژنه ک دبيژيت زه لامی من یی هه ژار بو به لی گله ک حه شمن دکر ومن ژي حه ژي دکر و مه ژيانا خو دبوراند ب شيوه يه کی جوان و مه چ ئاريشه نه بون و زلامى من کريکار بو و روژانه دوازده سعه تا کار دکر..
روژه کی ژ روژان په يوه نديه ک بومن هات و من نه دزانى کيه ومن برسفا وی دا ئيکه م جار بو بي ی زلامى خو به رسف بده م
.
#جحيله ک بو گوته من ئه زته دنياسم و توگله ک یا جوانی و سه رنج راکيشي و زلامى ته نه بسه رته فه یه و و گله ک اخفتنين شرين گوتنه من هتا وه لمن کری کو دگه ل باخفم ئه ز قانع کرم ب اخفتنين خو.
.
ومن په يوه ندی گه ل گريدا و روژ بو روژ باوه ری بومن چيکر هتا وه ليهات ئيدي من هزرا زلامى خونه دکر و من پسيارا وی نه دکر ومن هه ر دفيا لکاري بيت دا ئه ز دگه ل وی کوری باخفم .
.
من و وی کوری به يوه ندی گريدا و حتا چه ند هه يف پيفه چون .
وی کوری روزه کی ژ روژا داخازا سکسی شمن کر .ئيکسه ر زلامي من هاته بيرامن و وسوزا من دايه وی لی ب هه رره نگه کی هه ی از رازي کرم و هاته فيره و سکس دکه ل من کر و وپاشی فيديو کربو ب دزي فه و ريکورد کربو.
.
پشتی هنگی بچه ند روژه کا دگوته من اگه ر تو زلامى خونه هيلي دی به لاف که م.من شی نه دشيا وه بکه م و دوماهيي وی که سی فيديو بو زلامي من فريکر و راستيا من ئاشکراکر و چو ره فی ژ کوردستانى .
.و زلامي من ب گری فه هاته مال و داخازا به ردانامن کر ل محکمى و پاشی برايت من پيحه سيان و ده می ئه ز بريم من گوهليدبو برایی من يي بچيک دگوت ئه ز دلناده م بکوژم برای شوی مه زنتر دگوت من شوله پی نينه و برای من یی ژ خرا مه زنتر دگوت فیت بيته کوشتن و هه تکامه بر و دی نافي مه پيس بيتن.
.
فی ژنى گوت من شی دگوته خو ئه فه ته چکر ته چ خولى بسه ری خوه رکر ته هه تکاخوبر ته سوزا زلامى خوشکاند و پگريفه من ئه ف اخفتنه دگوتن ین په شيمانيى.
.

اف ژنه دبيژيت ژ نشکه کيفه مه لای بانگ دا و بانگى سپيدي و زلامى من ماجه ک لده ستی من دا وگوته من رابه رحامن نفيژا خويا سپيدي بکه.
.
وگوت من هزار جارا خو گوري خودی کر کو ئه و تشت يت چيبين هه می نه راست بون و خه ون بون وخودي ده ليفه دايه من وگوت من گله ک حه مدا خودی کر .
.
چيروک هنارتيه ژ ده ف اندامه کا په يجي .. دوسي کومنته کا بنفيسه وه کی هاريکاري .
ادمين هاری

ادمين هاری..

comment 40 star 966 2 days ago

95%
ژ کورکا حه ش وان کچکا ناکه ن یت فا پيلافين بلند دکه نی لديف فه کولينا په يجي توچ ريفي .
.
ادمين هاری

comment 31 star 849 2 days ago

به په له
#وحيدي شيپ کورمه تی خوکر
و دبيژن زير نه خاستى نه
تنی حلقه يا خاستى دگه ل 50 غراما 😸😸
.
.هین شی هه ربيژن دايرک بلوک گه لی کچکا 😹😹😹😹😹.
اديمين @korke_zaxoli198

comment 61 star 1,235 3 days ago

نوتيلا به لاش 😂ل زاخو 🚙🚤🚣🏇.
. .
.
أدمن @rangeroverofficial

comment 10 star 558 3 days ago

بليبورينفه راسته
.
.
ادمين دلو

comment 31 star 821 4 days ago